Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Một mình ngồi đọc kệ


Đời vốn dĩ vô thường

Vô vốn dĩ là Thường

Thường vốn dĩ là Vô

Ê…a…

Như trò chơi Có - Không

Không đi tìm tay có

Mà đi tìm tay không

Ê…a…

 

Khi bắt gặp tay Có

Đó là lúc mình không

Khi bắt gặp tay Không

Đúng là lúc mình có

Ê…a…

 

Đời vốn dĩ là Có

Có vốn dĩ là Không

Ê …a…

 

Đời vốn dĩ là Không

Không vốn dĩ là Có *

Ê…à

Ê….a…

 

 SG 7-2-2018 NBT
* Lấy từ câu : Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong kinh Bát Nhã
ĐANG ONLINE: 3 NGƯỜI